TR EN

Haberler

Geri
Araştırma Çıktılarının 3. Taraflar ile Paylaşım Prensipleri
24/02/2016
Değerli Üyelerimiz ve Paydaşlarımız,
 
Türkiye Araştırmacılar Derneği olarak sektörümüzün faaliyetlerini etik açıdan düzenlemeye yönelik yol gösterici çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
 
Bu bilgilendirme bir araştırma projesinin çıktılarının 3. taraflar ile hangi prensipler dahilinde paylaşılabileceğine dair yol gösterici olması amacı ile hazırlanmıştır.
 
Bu paylaşım prensipleri hem ESOMAR etik kodlarını hem de Türkiye Cumhuriyeti yasalarını dayanak almaktadır, doğal olarak üyemiz olsun olmasın tüm araştırma firmalarının ve araştırma kullanıcısı kurum/kuruluşların uyması beklenen prensipler/yasalardır.
 
Araştırma firması  tarafından hazırlanan teklif, rapor, soru formu vb gibi tüm araştırma kayıtları, onları geliştiren organizasyonların veya kişilerin mülküdür ve bunların her ne nam altında olursa olsun, 3. taraf kuruluş veya kişilerle paylaşımı, ancak araştırma firmasının onayı ile gerçekleştirilebilir.  Bu konuya dair teknik detayları aşağıda bulabilirsiniz.
 
Araştırma çıktılarının değerlerine ve bu çıktıları üreten sektör çalışanlarımızın emeklerine gereken saygının gösterilmesi için sizin de destek vereceğinize kesinlikle inanıyoruz.
 

Konuyla İlgili Kanun ve Kılavuzlar: 
 
Konu, ESOMAR Araştırmacı ve Müşterilerin Ortak Hakları ve Sorumlulukları Kılavuzu  1. Sahiplik Kodunda  belirtilmiştir: http://tuad.org.tr/upload/files/Esomar_ArastirmaciveMusterilerinOrtakHaklariveSorumluluklariKilavuzu%281%29.pdf)
Öte yandan, Araştırma firmaları tarafından oluşturulan teklif, rapor, soru formu vb; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkındaki Kanununun 2. Maddesi çerçevesinde eser mahiyetini haiz olup, aynı kanunun 8. Maddesine göre bu eserlerin sahibi,  bunları oluşturan araştırma şirketleridir.
 
Adı geçen kanunun 15. ve 20. Maddelerine göre ise eser sahibi araştırma firmaları, eserleri üzerinde mali ve manevi hakları haiz olup, bu eserlerin eser sahibinin izni olmaksızın ve ismi kullanılmaksızın 3. Kişilerle paylaşılması mümkün değildir. Aksi halde izinsiz paylaşım yapanlar ve bu paylaşımları kullananlar, haklarında bir şikayet olması halinde maddi ve manevi tazminat ile yükümlü olacaklardır.
 
 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkındaki Kanun:
·         B) Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri:
             I – İlim ve edebiyat eserleri:
             Madde 2 – İlim ve edebiyat eserleri şunlardır:
             1. (Değişik: 7/6/1995 - 4110/1 md.) Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade       edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları,
 
·         Madde 8 – (Değişik: 21/2/2001 - 4630/5 md.)
             Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir.
 
·         Madde 15 – Eseri, sahibinin adı veya müstear adı ile yahut adsız olarak, umuma arzetme veya yayımlama hususunda karar vermek salahiyeti munhasıran eser sahibine aittir.
 
·         Madde 20 – (Değişik: 1/11/1983 - 2936/3 md.)
        Henüz alenileşmemiş bir eserden her ne şekil ve tarzda olursa olsun faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir.
·         Madde 71 – (Değişik: 23/1/2008-5728/138 md.)
Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:
1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.


Saygılarımızla,
 
Türkiye Araştırmacılar Derneği
 
2018 Eğitim İçerikleri
Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.