TR EN
Çalışmalarımız
Tüm Projeler
Başkanın Mesajı

Değerli Üyelerimiz,

2018-2020 dönemi TÜAD Yönetim Kurulu olarak, Derneğimizin misyonu doğrultusunda sektörümüze katma değer sunmaya, yürüttüğümüz projelerle sektörümüzü geliştirmeye ve itibarının yükselmesi için odağımıza aldığımız konularla ilgilenmeye var gücümüzle devam edeceğiz.

Bilginin verilerle desteklendiği ve yoğun teknoloji ile yoğrulduğu bir dönemden geçiyoruz. Tüketim alışkanlıklarından, siyasal tercihlere, kamuoyu yoklamalarına kadar bütün alanlardaki belirsizliklerle beraber  bireylerin eğilimlerinin belirlenmesi ve düzenli olarak takip edilmesi daha önemli hala gelmiştir. Ancak heryerde veri var, veriye çok kolay ulaşıyoruz. Şu an bu velirlerden anlamlı içgörüler çıkartmak belirsizlikleri daha belirgin olarak yönetebilmenin en koşulsuz yollarından biri olmuştur. Sosyal bilimlerle-Matematiğin birlikteliğini sadece duygularla sayıların bir aradalığı olarak göremeyiz. Bu birliktelik bize sonu uçsuz bucaksız olan deneyimlerimizi öngörebilecek sayıları vermenin yanı sıra hayatın zig zagları içerisindeki belirsizliklere dokunmayı ve okumayı başarabildikleri için özel bir anlam taşımaktadır.
Araştırma-Araştırmacı ve Kamuoyu arasındaki ince çizginin, etik kurallar içerisinde gerçekleşmesinde derneğimizin yeri ve önemi son derece büyüktür. Kamuoyunun hassasiyetlerini gözetmek kadar insani değerlere de temas edebilmek ve bütün paydaşları bir araya toplayabilecek bir anlayışı egemen kılabilmek temel amacımız olmaya devam edecektir.
 
Saygılarımla,

Handan Esmer

Türkiye Araştırmacılar Derneği
Başkan

Devamını oku
Anketler

Araştırma Sonuçlarını nereden takip ediyorsunuz?

11.1 %

22.2 %

11.1 %

55.6 %

Oy ver
Haberler
Mahcup ve Küskün Seçmenler Araştırmacıları Yanılttı
26/02/2016
(1 Kasım 2015 Erken Genel Seçimleri Özeleştirisi)

 
Türkiye Araştırmacılar Derneği,  İnceleme Komitesine çağrı yaparak, "1 Kasım Erken Genel Seçimleri" için yapılan siyasi araştırmaların yanılgısının nedenlerini saptamak üzere bir toplantı düzenledi.
 
Toplantı;  Türkiye’nin saygın akademisyen ve profesyonel araştırmacıları olan; Prof. Dr. Yılmaz Esmer, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Prof. Dr. İlter Turan, Doç. Dr. Göksel Aşan, Dr. Cüneyt Evirgen, Faruk Acar, Selim Oktar, Bülent Gündoğmuş, TÜAD Başkanı Fulya Durmuş ve TÜAD Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Pervin Olgun, Uğur Ünal, Semih Turan, Melis Tufur'un katılımları ile 22 Aralık'ta, Türkiye Araştırmacılar Derneği Genel Merkezinde gerçekleştirildi.
 
TÜAD İnceleme Komitesi'nde biraraya gelen siyaset bilimi alanında uzman akademisyenler ve profesyonel araştırmacılar, 7 Haziran seçimleri için yapılan araştırmaların sonuçlarının, bilimsel sınırlar içerisinde tahmin edildiğini belirttiler.
 
Toplantının ana tartışma konusu;  aynı yöntemle yapılan ve 6 ay gibi kısa bir sürede tekrarlanan araştırmaların neden yanıldığı oldu.
 
Toplantıya katılan akademisyenler ve araştırmacılar, konunun daha derinlemesine incelenmesi gerektiği vurgusu yapmışlar ve aşağıdaki maddeler halinde belirtilen konularda fikir birliğine varmışlardır;
 
·         Aynı modellerin ve saha çalışmalarının tekrarlanmasına rağmen kamuoyuna açıklanan tüm araştırmalar aynı yönde yanılmıştır.
·         Son dönemde yurt dışında yapılan seçim araştırmalarında da bezer yanılgılar olduğu tespit edilmiştir.
·         Seçim araştırmalarında seçmenlerin ortamdan etkilenerek anketöre söyledikleri ile sandık başındaki davranışlarının tutarsız olabildiği bilinmekte ve araştırmalarda bu tür yanılgılara sebebiyet verebilmektedir. Nitekim İngiltere’de ‘Shy Tory Effect’ adı verilen fenomen, (Sayın Prof. Dr. İlter Turan’ın önerisiyle ‘Mahcubiyet’ olarak tanımlanmaktadır) bir anlamda daha önceki seçimde verdiği oyu açıklamaktan imtina eden "mahcup bir seçmen kitlesi" olduğunu göstermektedir.
·         7 Haziran seçimlerinde oy kullanmamış ‘Küskün’ ve 'Yeni Oy Veren' 1.3 milyon seçmen de araştırmalardaki yanılgıda önemli bir rol oynamıştır.
·         Araştırmalarda 'Cevap Vermeyenler'in tesadüfi dağılımı bozacak şekilde, ortak bir davranış kalıbı içerisinde bulunmaları, araştırmaların tahmin yeteneğini düşürebilmektedir. Yukarıdaki gibi ‘Mahcup’ veya ‘Küskün’ davranışlar, seçmen davranışlarında 'rasyonel' ve 'tutarlı olmayan' sonuçlar doğurabilmektedir. Prof. Dr. Yılmaz Esmer kendisinin yaptığı çalışmalarda 'seçmenin rasyonel davranış teorisine göre hareket etmediğini' tespit ettiğini belirtmiştir. Bu nedenle araştırmalarda 'Cevap Vermeyenler'in profilinin dikkatle incelenmesi araştırmanın yanılma payını azaltabilir.
·         İnceleme Komitesi'nde araştırmaları yanıltan genel bazı teoriler üzerinde de  tartışılmış ancak bu konularda fikir birliğine varılamamıştır.
·         Araştırmacılar ve akademisyenler, TÜİK‘in şeffaflaşmasının ve elindeki ham verileri araştırmacılarla paylaşmasının araştırmaların kalitesinin artmasında önemli olduğunu belirtmektedirler.
·         Sayın Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Sosyal Bilimlerde kullanılan ölçme yöntemlerinin yeterince hassas olmamasının da bu tür yanılgılarda etkili olabildiğini vurgulamıştır.
·         Bu tür yanılgılara rağmen araştırma sonuçlarının diğer bilimsel olmayan yöntemlere göre çok daha başarılı olduğunun kanıtlandığı üzerine fikir birliği oluşmuştur.
 
 
 
Saygılarımızla,
 
Türkiye Araştırmacılar Derneği
Devamı
Araştırma Çıktılarının 3. Taraflar ile Paylaşım Prensipleri
24/02/2016
Değerli Üyelerimiz ve Paydaşlarımız,
 
Türkiye Araştırmacılar Derneği olarak sektörümüzün faaliyetlerini etik açıdan düzenlemeye yönelik yol gösterici çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
 
Bu bilgilendirme bir araştırma projesinin çıktılarının 3. taraflar ile hangi prensipler dahilinde paylaşılabileceğine dair yol gösterici olması amacı ile hazırlanmıştır.
 
Bu paylaşım prensipleri hem ESOMAR etik kodlarını hem de Türkiye Cumhuriyeti yasalarını dayanak almaktadır, doğal olarak üyemiz olsun olmasın tüm araştırma firmalarının ve araştırma kullanıcısı kurum/kuruluşların uyması beklenen prensipler/yasalardır.
 
Araştırma firması  tarafından hazırlanan teklif, rapor, soru formu vb gibi tüm araştırma kayıtları, onları geliştiren organizasyonların veya kişilerin mülküdür ve bunların her ne nam altında olursa olsun, 3. taraf kuruluş veya kişilerle paylaşımı, ancak araştırma firmasının onayı ile gerçekleştirilebilir.  Bu konuya dair teknik detayları aşağıda bulabilirsiniz.
 
Araştırma çıktılarının değerlerine ve bu çıktıları üreten sektör çalışanlarımızın emeklerine gereken saygının gösterilmesi için sizin de destek vereceğinize kesinlikle inanıyoruz.
 

Konuyla İlgili Kanun ve Kılavuzlar: 
 
Konu, ESOMAR Araştırmacı ve Müşterilerin Ortak Hakları ve Sorumlulukları Kılavuzu  1. Sahiplik Kodunda  belirtilmiştir: http://tuad.org.tr/upload/files/Esomar_ArastirmaciveMusterilerinOrtakHaklariveSorumluluklariKilavuzu%281%29.pdf)
Öte yandan, Araştırma firmaları tarafından oluşturulan teklif, rapor, soru formu vb; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkındaki Kanununun 2. Maddesi çerçevesinde eser mahiyetini haiz olup, aynı kanunun 8. Maddesine göre bu eserlerin sahibi,  bunları oluşturan araştırma şirketleridir.
 
Adı geçen kanunun 15. ve 20. Maddelerine göre ise eser sahibi araştırma firmaları, eserleri üzerinde mali ve manevi hakları haiz olup, bu eserlerin eser sahibinin izni olmaksızın ve ismi kullanılmaksızın 3. Kişilerle paylaşılması mümkün değildir. Aksi halde izinsiz paylaşım yapanlar ve bu paylaşımları kullananlar, haklarında bir şikayet olması halinde maddi ve manevi tazminat ile yükümlü olacaklardır.
 
 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkındaki Kanun:
·         B) Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri:
             I – İlim ve edebiyat eserleri:
             Madde 2 – İlim ve edebiyat eserleri şunlardır:
             1. (Değişik: 7/6/1995 - 4110/1 md.) Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade       edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları,
 
·         Madde 8 – (Değişik: 21/2/2001 - 4630/5 md.)
             Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir.
 
·         Madde 15 – Eseri, sahibinin adı veya müstear adı ile yahut adsız olarak, umuma arzetme veya yayımlama hususunda karar vermek salahiyeti munhasıran eser sahibine aittir.
 
·         Madde 20 – (Değişik: 1/11/1983 - 2936/3 md.)
        Henüz alenileşmemiş bir eserden her ne şekil ve tarzda olursa olsun faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir.
·         Madde 71 – (Değişik: 23/1/2008-5728/138 md.)
Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:
1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.


Saygılarımızla,
 
Türkiye Araştırmacılar Derneği
 
Devamı
EphMRA 2015 Davranış Tüzüğü Türkçe Çevirisi - İkra Global'in katkılarıyla
09/12/2015
EphMRA 2015 Davranış Tüzüğü Türkçe çevirisine ulaşmak için burayı tıklayınız

* Dokümanın Türkçe çevirisi, İkra Global'in katkılarıyla yapılmıştır. (www.ikraorg.com)
Devamı
TÜAD 1 Kasım Seçimlerine İlişkin Araştırmalar Konusunda İnceleme Başlattı
04/11/2015
Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) Cumhurbaşkanlığı Seçimi ö öncesinde yapılan araştırmalara ilişkin yaptığı incelemeyi, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri için yapılan araştırmalar için de tekrar başlatma kararı aldı.

Bu kararın TÜAD Yönetim Kurulu tarafından alınmasının en önemli gerekçesi, pazarlama ve kamuoyu araştırmaları sektörünün ülkemizdeki tek meslek örgütü olarak; 1 Kasım Genel Seçimleri öncesinde araştırma sonucu açıklayan firmaların araştırma sonuçları ile gerçekleşen seçim sonucundaki oranlar arasında açıklanabilir sapma sınırının üzerinde bir fark olması nedeniyle kamuoyundan gelen soru, yorum ve iddiaları bilimsel ve mesleki çerçevede değerlendirmektir.

Sözkonusu firmaların hemen hiçbiri TÜAD üyesi değildir. Bu nedenle, TÜAD’ın profesyonel ve etik kurallarına tabi olmak zorunda bulunmayan firmalar üzerinde TÜAD’ın doğrudan bir yaptırım gücü bulunmamaktadır. Aynı zamanda, TÜAD Üyeliğinin önkoşulu olan; "Güvenilir Araştırma Belgesi", uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenme şartı, "Yüksek Profesyonel Standartlar Taahhüdü" gibi özdenetim ilkeleri kapsamına bu firmalar girmemektedirler. İnceleme daveti, bu şirketlerin TÜAD Tüzel Üyesi olmamaları nedeniyle gönüllülük esasına göre yapılacaktır.

İncelemelerde açıklanan seçim tahminlerinin dayandığı araştırmaların finansmanını yapan kuruluş, örneklem planı, araştırma proje ekibi, saha çalışmasının zamanı, saha çalışması uygulama sistemi, kamuoyuna açıklandığı şekilde uygulanıp uygulanmadığı ve saha çalışması verilerinin kontrolü gibi temel araştırma süreçleri, ESOMAR profesyonel standartları ve TÜAD’ın "Güvenilir Araştırma Belgesi" kuralları çerçevesinde değerlendirilecektir. İnceleme için deneyimli ve bağımsız uygulamacı ve akademisyenlerden bir ekip oluşturulmuştur.

TÜAD, araştırmada bilimsellik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden yola çıkarak bu incelemeyi yürütecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Saygılarımızla,
Türkiye Araştırmacılar Derneği
Devamı
Tüm Duyurular
Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.