TR EN

Haberler

Geri
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Dair Araştırma Sektörünü Bilgilendirme
30/04/2015
1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna dair araştırma sektörünü bilgilendirmek üzere Türkiye Araştırmacılar Derneği aşağıdaki bilgi notunu hazırlamıştır. Amacımız, araştırma şirketlerine veri koruma çerçevesinde yükümlülükleri hakkında genel rehberlik sağlamaktır. Şirketlerin kendi bünyelerinde yapacakları uygulamalar, Derneğin sorumluluğunda değildir.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) 23/10/2014 tarihinde kabul edilmiştir, 05/11/2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır ve Kanunun 15. maddesinde Kanun 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe gireceğini düzenlemiştir. 

(www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141105-1.htm).

Kanunun 1. maddesi uyarınca; Kanun elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir ve ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılarının sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsar.

Kanunun 6. maddesi ticari elektronik ileti gönderme şartlarını düzenlemekte olup, bu madde uyarınca ticari elektronik iletiler ancak alıcıdan onay alınmış olması kaydıyla gönderilebilir.

Kanun Tasarısında 2’nci maddenin (c) bendinde “Ticari elektronik ileti doğrudan pazarlama, reklam, promosyon, yardım ve bağış toplama, araştırma inceleme, propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi" olarak tanımlanmaktayken Komisyon tarafından Kanunun 2. maddesi incelenip görüşülmüştür ve sektörden gelen talepler doğrultusunda, araştırma dahil bazı ibareler çıkarılmıştır (bkn. Sayfa 24 www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2014Yili/6563ss.pdf). Bunun sonucunda, Kanunun 2. maddesi ticari elektronik ileti “Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri” olarak tanımlamaktadır. Diğer bir deyişle, araştırma için yapılan iletiler Kanunun “elektronik ileti” tanımının içinde yer almamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı


Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve arzı Bakanlar Kurulunca 03/11/2014 tarihinde kararlaştırılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (“Tasarı”) kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili düzenlemeler içermektedir (http://web.tbmm.gov.tr/gelenkagitlar/metinler/362939.pdf). Tasarının hangi içerikle yasalaşacağı ve yürürlük tarihi henüz belli değildir.

Tasarı’nın 1’nci maddesi ile kanunun amacı kişisel verilerin işlenmesinde kişinin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları olarak belirtilmek olarak tanımlanmaktadır. Tasarının 3’nci maddesinin (ç) bendinde kişisel veri kavramı “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmaktadır ve (a) bendinde anonim hale getirme “Kişisel verilerin, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini” ifade eder.

Kişisel verilerin hangi ilkeler ışığında işleneceği Tasarın 4’nci maddesi ve kişisel verilerin işlenme şartları 5’nci maddesinde düzenlenmektedir. Ayrıca 6’nci madde ile özel nitelikli kişisel verilerin neler olduğu ve işlenme şartları düzenlenmiştir ve 8’nci maddesi kişisel verilerin aktarılması ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Tasarın 5’nci maddenin, 1. fıkrasında kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceğini ana kural olarak belirlenmektedir.

Kanunun 24’ncü maddesi istisnalarını kapsamakta olup, bu maddede belirtilen hallerde Tasarı hükümlerinin uygulanmayacağını düzenlenmiştir. 24’nci maddenin (b) bendinde kişisel verilerin, anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmes istisna olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle araştırma faaliyetleri istisna olarak tutulmuştur.

Bu vesile ile, TÜAD’ın Esomar Veri Koruma Kontrol Listesini (http://tuad.org.tr/upload/files/ESOMARVeriKorumaKontrolListesi.pdf) yayınladığını da tekrar belirtmek isteriz. Bu liste, araştırmacılara araştırma katılımcılarının kişisel bilgileri hakkında kontrollerini muhafaza etmek için uluslararası veri koruma çerçevesinde yükümlülükleri hakkında genel rehberlik sağlamaktır. Kullanılan sistem İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından geliştirilmiştir. Bu sistem kişisel verinin korunması ve gizliliğinin sağlanması için planlama programlarında kullanmak için, dünya çapındaki çoğu mevcut ve gelişen gizlilik ve veri koruma yasalarına yansıtılmış temel sekiz prensip içerir ve açıklar.

Saygılarımızla,
Türkiye Araştırmacılar Derneği
2018 Eğitim İçerikleri
Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.