TR EN

Haberler

Mahcup ve Küskün Seçmenler Araştırmacıları Yanılttı
26/02/2016
(1 Kasım 2015 Erken Genel Seçimleri Özeleştirisi)

 
Türkiye Araştırmacılar Derneği,  İnceleme Komitesine çağrı yaparak, "1 Kasım Erken Genel Seçimleri" için yapılan siyasi araştırmaların yanılgısının nedenlerini saptamak üzere bir toplantı düzenledi.
 
Toplantı;  Türkiye’nin saygın akademisyen ve profesyonel araştırmacıları olan; Prof. Dr. Yılmaz Esmer, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Prof. Dr. İlter Turan, Doç. Dr. Göksel Aşan, Dr. Cüneyt Evirgen, Faruk Acar, Selim Oktar, Bülent Gündoğmuş, TÜAD Başkanı Fulya Durmuş ve TÜAD Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Pervin Olgun, Uğur Ünal, Semih Turan, Melis Tufur'un katılımları ile 22 Aralık'ta, Türkiye Araştırmacılar Derneği Genel Merkezinde gerçekleştirildi.
 
TÜAD İnceleme Komitesi'nde biraraya gelen siyaset bilimi alanında uzman akademisyenler ve profesyonel araştırmacılar, 7 Haziran seçimleri için yapılan araştırmaların sonuçlarının, bilimsel sınırlar içerisinde tahmin edildiğini belirttiler.
 
Toplantının ana tartışma konusu;  aynı yöntemle yapılan ve 6 ay gibi kısa bir sürede tekrarlanan araştırmaların neden yanıldığı oldu.
 
Toplantıya katılan akademisyenler ve araştırmacılar, konunun daha derinlemesine incelenmesi gerektiği vurgusu yapmışlar ve aşağıdaki maddeler halinde belirtilen konularda fikir birliğine varmışlardır;
 
·         Aynı modellerin ve saha çalışmalarının tekrarlanmasına rağmen kamuoyuna açıklanan tüm araştırmalar aynı yönde yanılmıştır.
·         Son dönemde yurt dışında yapılan seçim araştırmalarında da bezer yanılgılar olduğu tespit edilmiştir.
·         Seçim araştırmalarında seçmenlerin ortamdan etkilenerek anketöre söyledikleri ile sandık başındaki davranışlarının tutarsız olabildiği bilinmekte ve araştırmalarda bu tür yanılgılara sebebiyet verebilmektedir. Nitekim İngiltere’de ‘Shy Tory Effect’ adı verilen fenomen, (Sayın Prof. Dr. İlter Turan’ın önerisiyle ‘Mahcubiyet’ olarak tanımlanmaktadır) bir anlamda daha önceki seçimde verdiği oyu açıklamaktan imtina eden "mahcup bir seçmen kitlesi" olduğunu göstermektedir.
·         7 Haziran seçimlerinde oy kullanmamış ‘Küskün’ ve 'Yeni Oy Veren' 1.3 milyon seçmen de araştırmalardaki yanılgıda önemli bir rol oynamıştır.
·         Araştırmalarda 'Cevap Vermeyenler'in tesadüfi dağılımı bozacak şekilde, ortak bir davranış kalıbı içerisinde bulunmaları, araştırmaların tahmin yeteneğini düşürebilmektedir. Yukarıdaki gibi ‘Mahcup’ veya ‘Küskün’ davranışlar, seçmen davranışlarında 'rasyonel' ve 'tutarlı olmayan' sonuçlar doğurabilmektedir. Prof. Dr. Yılmaz Esmer kendisinin yaptığı çalışmalarda 'seçmenin rasyonel davranış teorisine göre hareket etmediğini' tespit ettiğini belirtmiştir. Bu nedenle araştırmalarda 'Cevap Vermeyenler'in profilinin dikkatle incelenmesi araştırmanın yanılma payını azaltabilir.
·         İnceleme Komitesi'nde araştırmaları yanıltan genel bazı teoriler üzerinde de  tartışılmış ancak bu konularda fikir birliğine varılamamıştır.
·         Araştırmacılar ve akademisyenler, TÜİK‘in şeffaflaşmasının ve elindeki ham verileri araştırmacılarla paylaşmasının araştırmaların kalitesinin artmasında önemli olduğunu belirtmektedirler.
·         Sayın Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Sosyal Bilimlerde kullanılan ölçme yöntemlerinin yeterince hassas olmamasının da bu tür yanılgılarda etkili olabildiğini vurgulamıştır.
·         Bu tür yanılgılara rağmen araştırma sonuçlarının diğer bilimsel olmayan yöntemlere göre çok daha başarılı olduğunun kanıtlandığı üzerine fikir birliği oluşmuştur.
 
 
 
Saygılarımızla,
 
Türkiye Araştırmacılar Derneği
Devamı
Araştırma Çıktılarının 3. Taraflar ile Paylaşım Prensipleri
24/02/2016
Değerli Üyelerimiz ve Paydaşlarımız,
 
Türkiye Araştırmacılar Derneği olarak sektörümüzün faaliyetlerini etik açıdan düzenlemeye yönelik yol gösterici çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
 
Bu bilgilendirme bir araştırma projesinin çıktılarının 3. taraflar ile hangi prensipler dahilinde paylaşılabileceğine dair yol gösterici olması amacı ile hazırlanmıştır.
 
Bu paylaşım prensipleri hem ESOMAR etik kodlarını hem de Türkiye Cumhuriyeti yasalarını dayanak almaktadır, doğal olarak üyemiz olsun olmasın tüm araştırma firmalarının ve araştırma kullanıcısı kurum/kuruluşların uyması beklenen prensipler/yasalardır.
 
Araştırma firması  tarafından hazırlanan teklif, rapor, soru formu vb gibi tüm araştırma kayıtları, onları geliştiren organizasyonların veya kişilerin mülküdür ve bunların her ne nam altında olursa olsun, 3. taraf kuruluş veya kişilerle paylaşımı, ancak araştırma firmasının onayı ile gerçekleştirilebilir.  Bu konuya dair teknik detayları aşağıda bulabilirsiniz.
 
Araştırma çıktılarının değerlerine ve bu çıktıları üreten sektör çalışanlarımızın emeklerine gereken saygının gösterilmesi için sizin de destek vereceğinize kesinlikle inanıyoruz.
 

Konuyla İlgili Kanun ve Kılavuzlar: 
 
Konu, ESOMAR Araştırmacı ve Müşterilerin Ortak Hakları ve Sorumlulukları Kılavuzu  1. Sahiplik Kodunda  belirtilmiştir: http://tuad.org.tr/upload/files/Esomar_ArastirmaciveMusterilerinOrtakHaklariveSorumluluklariKilavuzu%281%29.pdf)
Öte yandan, Araştırma firmaları tarafından oluşturulan teklif, rapor, soru formu vb; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkındaki Kanununun 2. Maddesi çerçevesinde eser mahiyetini haiz olup, aynı kanunun 8. Maddesine göre bu eserlerin sahibi,  bunları oluşturan araştırma şirketleridir.
 
Adı geçen kanunun 15. ve 20. Maddelerine göre ise eser sahibi araştırma firmaları, eserleri üzerinde mali ve manevi hakları haiz olup, bu eserlerin eser sahibinin izni olmaksızın ve ismi kullanılmaksızın 3. Kişilerle paylaşılması mümkün değildir. Aksi halde izinsiz paylaşım yapanlar ve bu paylaşımları kullananlar, haklarında bir şikayet olması halinde maddi ve manevi tazminat ile yükümlü olacaklardır.
 
 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkındaki Kanun:
·         B) Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri:
             I – İlim ve edebiyat eserleri:
             Madde 2 – İlim ve edebiyat eserleri şunlardır:
             1. (Değişik: 7/6/1995 - 4110/1 md.) Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade       edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları,
 
·         Madde 8 – (Değişik: 21/2/2001 - 4630/5 md.)
             Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir.
 
·         Madde 15 – Eseri, sahibinin adı veya müstear adı ile yahut adsız olarak, umuma arzetme veya yayımlama hususunda karar vermek salahiyeti munhasıran eser sahibine aittir.
 
·         Madde 20 – (Değişik: 1/11/1983 - 2936/3 md.)
        Henüz alenileşmemiş bir eserden her ne şekil ve tarzda olursa olsun faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir.
·         Madde 71 – (Değişik: 23/1/2008-5728/138 md.)
Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:
1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.


Saygılarımızla,
 
Türkiye Araştırmacılar Derneği
 
Devamı
EphMRA 2015 Davranış Tüzüğü Türkçe Çevirisi - İkra Global'in katkılarıyla
09/12/2015
EphMRA 2015 Davranış Tüzüğü Türkçe çevirisine ulaşmak için burayı tıklayınız

* Dokümanın Türkçe çevirisi, İkra Global'in katkılarıyla yapılmıştır. (www.ikraorg.com)
Devamı
TÜAD 1 Kasım Seçimlerine İlişkin Araştırmalar Konusunda İnceleme Başlattı
04/11/2015
Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) Cumhurbaşkanlığı Seçimi ö öncesinde yapılan araştırmalara ilişkin yaptığı incelemeyi, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri için yapılan araştırmalar için de tekrar başlatma kararı aldı.

Bu kararın TÜAD Yönetim Kurulu tarafından alınmasının en önemli gerekçesi, pazarlama ve kamuoyu araştırmaları sektörünün ülkemizdeki tek meslek örgütü olarak; 1 Kasım Genel Seçimleri öncesinde araştırma sonucu açıklayan firmaların araştırma sonuçları ile gerçekleşen seçim sonucundaki oranlar arasında açıklanabilir sapma sınırının üzerinde bir fark olması nedeniyle kamuoyundan gelen soru, yorum ve iddiaları bilimsel ve mesleki çerçevede değerlendirmektir.

Sözkonusu firmaların hemen hiçbiri TÜAD üyesi değildir. Bu nedenle, TÜAD’ın profesyonel ve etik kurallarına tabi olmak zorunda bulunmayan firmalar üzerinde TÜAD’ın doğrudan bir yaptırım gücü bulunmamaktadır. Aynı zamanda, TÜAD Üyeliğinin önkoşulu olan; "Güvenilir Araştırma Belgesi", uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenme şartı, "Yüksek Profesyonel Standartlar Taahhüdü" gibi özdenetim ilkeleri kapsamına bu firmalar girmemektedirler. İnceleme daveti, bu şirketlerin TÜAD Tüzel Üyesi olmamaları nedeniyle gönüllülük esasına göre yapılacaktır.

İncelemelerde açıklanan seçim tahminlerinin dayandığı araştırmaların finansmanını yapan kuruluş, örneklem planı, araştırma proje ekibi, saha çalışmasının zamanı, saha çalışması uygulama sistemi, kamuoyuna açıklandığı şekilde uygulanıp uygulanmadığı ve saha çalışması verilerinin kontrolü gibi temel araştırma süreçleri, ESOMAR profesyonel standartları ve TÜAD’ın "Güvenilir Araştırma Belgesi" kuralları çerçevesinde değerlendirilecektir. İnceleme için deneyimli ve bağımsız uygulamacı ve akademisyenlerden bir ekip oluşturulmuştur.

TÜAD, araştırmada bilimsellik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden yola çıkarak bu incelemeyi yürütecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Saygılarımızla,
Türkiye Araştırmacılar Derneği
Devamı
TÜAD Başkanı'ndan Kamuoyu Açıklaması
10/09/2015

Ülkemizde terör ve şiddetin devam ettiği, her gün şehitlerle ilgili acı haberler aldığımız bir dönem yaşanmasından derin üzüntü duymaktayız.
Hayatını kaybeden şehitlerimizin ve vatandaşlarımızın ailelerine sabırlar diliyoruz.

Terör ve şiddetin bir daha tekrarlanmamak üzere acilen sona ermesi için, toplumumuzun her bir bireyinin, ülkenin bütün kurum ve kuruluşlarının sorumlu ve sağduyulu davranmasına ihtiyaç duymaktayız.

Bu çerçevede, özellikle bu hassas dönemde seçim araştırmaları gerçekleştiren TÜAD üyesi olan veya olmayan, tüm meslektaşlarımızı araştırma sonuçlarının kamuoyunca farklı algılara yol açmayacak şekilde yayınlanması için TÜAD'ın araştırmaların kamuoyu ile nasıl paylaşılması gerektiğine dair açıkladığı paylaşım ilkelerine uymaya davet ediyoruz.
 
Türkiye Araştırmacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Fulya Durmuş

Devamı
Kamuoyu Araştırmalarının Doğru Konumu, Doğru Yorumu
18/06/2015
Yoğun geçen bir seçim dönemini geride bırakırken 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde temsiliyet gücü bir önceki döneme göre hayli yüksek bir meclis oluştu.

Bu dönemde Türkiye Araştırmacılar Derneği’ne (TÜAD) kurumsal olarak üye olan üç, üye olmayan on araştırma şirketinin çeşitli zamanlarda gerçekleştirdikleri araştırmaların sonuçları paylaşıldı. Araştırma sonuçları paylaşılırken zaman zaman TÜAD’ın 2014’de yayınladığı yayınlama ilkeleri ihlal edildiyse de önemli bir sorunla karşılaşılmadı.

7 Haziran sonrası, görsel ve yazılı medyada seçim öncesi yapılan araştırmaların, örnek büyüklükleri ve dolayısıyla standart hataları dikkate alınmadan değerlendirilmektedir. Unutulmamalıdır ki, tam sayım yapılmadıkça, gerçekleştirilen tüm araştırmalar belli büyüklükteki bir örneğe dayanmakta ve dolayısıyla standart hata içermektedir. Araştırma şirketlerinin yaptığı tüm tahminler de işte bu hata payları içinde geçerlidir.  Bu anlamda tahminleri-araştırmaların seçmen kitlesini temsiliyetinin sağlandığı varsayılarak-hata paylarının içinde kaldığı aralıklar itibariyle değerlendirmek gerekmektedir.

Aşağıdaki tablo 7 Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri öncesinde araştırma yapan kuruluşların tahminlerini, örnek büyüklüklerini ve hata paylarını göstermektedir.  Hata payları tablonun son sütunudur ve yukarıda sözü edilen “aralık” – ya da moda deyişle bant – bu hata paylarının yapılan tahmine eklenip (+) çıkarılmasıyla (-) elde edilir. Örneğin tablodaki gibi, bir parti için yapılan tahmin %42, örnek büyüklüğü n=2976 ve dolayısıyla hata payı +/- %1.80 ise, anılan %42 oranı ( %40.2 – %43.8) aralığına girmekte, yani söz konusu parti seçimlerde bu aralıkta oy aldığı takdirde, tahmin başarılı sayılmaktadır. Nitekim tabloda yeşil renkle verilen oran, örneğin standart hatasının içine girdiğini ifade etmektedir.  Verilen tüm tahmin rakamları bu örnekte olduğu gibi değerlendirilmelidir. Tablodaki renkli sayıların ne anlama geldiği tablonun dipnotunda verilmiştir.Yeşil ile Hesaplanan değerler Hata Payı sınırları içinde kalan değerledir.
Lacivert ile hesaplanan değerler Hata payı dışına çıkan değerlerdir.
Kırmızı ile hesaplanan değerler net Hata değerleridir.
 
Tablodan anlaşılacağı üzere, alacağı oy oranı en doğru olarak tahmin edilen parti MHP, ardından CHP olmuştur. Hata payının dışında kalan tahminler daha çok AKP ve HDP için gerçekleşmiştir.Bu anlamda sektör olarak, İngiltere’de yapılan parlamento seçimlerinde önemli ölçüde yanılan İngiliz meslektaşlarımızdan daha iyi bir sınav verdiğimizi ifade edebiliriz.

Kamuoyu araştırmalarının“sonuçları bilen anket” ya da “seçmeni manipüle etme aracı” gibi amacından ve sağladığı değerden uzaklaştıran bir konuma inmemesinin yolu, kamuoyu araştırmacılarının TÜAD yayınlama ilkelerine uygun şeffaflık ve TÜAD ve ESOMAR üyeliği ile denetime açık olmasından, ve medya mensuplarının kamuyu bilgilendirme sorumluluklarını bu ilkeleri titizlikle dikkate almasından geçmektedir.
Bu vesileyle, kamuoyu araştırmalarında bilimselliğin,şeffaflığın ve denetlenebilirliğin önemine dikkatinizi çeker, ve TÜAD yayınlama ilkelerini bir kez daha tüm ilgili paydaşlara hatırlatmak isteriz.
 
Yayınlama İlkeleri
a. Araştırmayı yapan ve finanse eden kuruluşların adı
b. Araştırmanın evreni ve coğrafi kapsamı (araştırmanın temsil ettiği kitlenin tanımı)
c. Araştırmanın örneklem büyüklüğü ve hata payı
d.Örnekleme yöntemi (tesadüfi örnekleme, kotalı örnekleme vb. tesadüfi örnekleme ise
cevap verme oranı)
e. Veri toplama yöntemi
f. Veri toplama tarihleri
g. Araştırmada ağırlık kullanılıp kullanılmadığı
h. İlgili soruların neler olduğu
i. Sorularda “cevap yok” seçeneği sonuçların yorumlanmasını etkiliyorsa “cevap yok” oranı
 
Bülent Gündoğmuş
TÜAD Danışma Kurulu Başkanı
Devamı
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Dair Araştırma Sektörünü Bilgilendirme
30/04/2015
1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna dair araştırma sektörünü bilgilendirmek üzere Türkiye Araştırmacılar Derneği aşağıdaki bilgi notunu hazırlamıştır. Amacımız, araştırma şirketlerine veri koruma çerçevesinde yükümlülükleri hakkında genel rehberlik sağlamaktır. Şirketlerin kendi bünyelerinde yapacakları uygulamalar, Derneğin sorumluluğunda değildir.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) 23/10/2014 tarihinde kabul edilmiştir, 05/11/2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır ve Kanunun 15. maddesinde Kanun 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe gireceğini düzenlemiştir. 

(www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141105-1.htm).

Kanunun 1. maddesi uyarınca; Kanun elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir ve ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılarının sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsar.

Kanunun 6. maddesi ticari elektronik ileti gönderme şartlarını düzenlemekte olup, bu madde uyarınca ticari elektronik iletiler ancak alıcıdan onay alınmış olması kaydıyla gönderilebilir.

Kanun Tasarısında 2’nci maddenin (c) bendinde “Ticari elektronik ileti doğrudan pazarlama, reklam, promosyon, yardım ve bağış toplama, araştırma inceleme, propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi" olarak tanımlanmaktayken Komisyon tarafından Kanunun 2. maddesi incelenip görüşülmüştür ve sektörden gelen talepler doğrultusunda, araştırma dahil bazı ibareler çıkarılmıştır (bkn. Sayfa 24 www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2014Yili/6563ss.pdf). Bunun sonucunda, Kanunun 2. maddesi ticari elektronik ileti “Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri” olarak tanımlamaktadır. Diğer bir deyişle, araştırma için yapılan iletiler Kanunun “elektronik ileti” tanımının içinde yer almamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı


Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve arzı Bakanlar Kurulunca 03/11/2014 tarihinde kararlaştırılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (“Tasarı”) kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili düzenlemeler içermektedir (http://web.tbmm.gov.tr/gelenkagitlar/metinler/362939.pdf). Tasarının hangi içerikle yasalaşacağı ve yürürlük tarihi henüz belli değildir.

Tasarı’nın 1’nci maddesi ile kanunun amacı kişisel verilerin işlenmesinde kişinin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları olarak belirtilmek olarak tanımlanmaktadır. Tasarının 3’nci maddesinin (ç) bendinde kişisel veri kavramı “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmaktadır ve (a) bendinde anonim hale getirme “Kişisel verilerin, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini” ifade eder.

Kişisel verilerin hangi ilkeler ışığında işleneceği Tasarın 4’nci maddesi ve kişisel verilerin işlenme şartları 5’nci maddesinde düzenlenmektedir. Ayrıca 6’nci madde ile özel nitelikli kişisel verilerin neler olduğu ve işlenme şartları düzenlenmiştir ve 8’nci maddesi kişisel verilerin aktarılması ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Tasarın 5’nci maddenin, 1. fıkrasında kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceğini ana kural olarak belirlenmektedir.

Kanunun 24’ncü maddesi istisnalarını kapsamakta olup, bu maddede belirtilen hallerde Tasarı hükümlerinin uygulanmayacağını düzenlenmiştir. 24’nci maddenin (b) bendinde kişisel verilerin, anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmes istisna olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle araştırma faaliyetleri istisna olarak tutulmuştur.

Bu vesile ile, TÜAD’ın Esomar Veri Koruma Kontrol Listesini (http://tuad.org.tr/upload/files/ESOMARVeriKorumaKontrolListesi.pdf) yayınladığını da tekrar belirtmek isteriz. Bu liste, araştırmacılara araştırma katılımcılarının kişisel bilgileri hakkında kontrollerini muhafaza etmek için uluslararası veri koruma çerçevesinde yükümlülükleri hakkında genel rehberlik sağlamaktır. Kullanılan sistem İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından geliştirilmiştir. Bu sistem kişisel verinin korunması ve gizliliğinin sağlanması için planlama programlarında kullanmak için, dünya çapındaki çoğu mevcut ve gelişen gizlilik ve veri koruma yasalarına yansıtılmış temel sekiz prensip içerir ve açıklar.

Saygılarımızla,
Türkiye Araştırmacılar Derneği
Devamı
Seçim Araştırmaları Üzerine Bazı Düşünceler
06/04/2015
TÜAD Danışma Kurulu, araştırmanın kamuoyu bilgilendirmelerinde profesyonel standartlara uygun olarak kullanılmasının önemini vurgulamak amacıyla seçime doğru yaklaşırken yayınlana araştırmalarda aranması gereken şartları açıkladı.

TÜAD üyeliği, yani denetimlere açıklık araştırma faaliyetlerinin en önemli güvencesidir.

1. Günümüzde veri kaynakları büyük bir hızla artıyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir veri evreninde, uygun seçimlere (örneklere) dayalı analiz olanaklarının araştırılması önem taşıyor. Her tür örnekleme bir zorunluluk, özellikle hesap verilebilirlik söz konusu olduğunda “tesadüfi örnekleme” kaçınılmaz hale geliyor.

2. Bir ana kitlenin tam sayımını yapmak hata unsurlarını içerir. Örneklemeye dayalı bir tahmin sürecinde ise, modellemeden başlayıp, nesnelerin tanımlanmasına, özelliklerine ve ayrıntılı ölçümleme yöntemlerine kadar, ayıklanması gereken düzinelerce hata unsuru bulunur.

3. Bir araştırmacı-istatistikçinin işi, söz konusu hata unsurlarını mümkün olduğu ölçüde ayıklamak ve ortadan kaldırmak olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, bir araştırma faaliyetinin planlanması ve yürütülmesi sonuçlarından çok daha önemlidir.

4. Araştırmacı temel olarak iki unsurun varlığını sağlamak ve gözetmek durumundadır. Araştırmacının hiç bitmeyen ve daha iyiyi hedefleyen çabası, a. Gözlemlerin (araştırma nesneleri) rastlantısallığı b. Gözlemlerin bağımsızlığı İlkelerinin yaşama geçirilmesinden başka bir şey değildir.

5. “İstatistiksel hatalar”ın dünyası her araştırmacıya eşit davranır. Hataları ortadan kaldırabilmek ise hem belli bir beceri, uzmanlık ve yetkinlik gerektirir hem de daha büyük bir bütçe ve daha iyi bir planlamaya ihtiyaç gösterir. Daha iyi bir araştırma, daha iyi planlanmış, daha titizlikle örgütlenmiş ve daha fazla vasıflı emek-zaman içeren bir faaliyetler bütünüdür.

6. TÜAD gibi bir üst meslek kuruluşunun en önemli görevi, “bir hata ayıklama mekanizması” olarak tanımlanabilecek olan araştırma sürecini, TÜAD’ın temel iletişim ilkeleri açısından denetlemekten geçer. Bu denetimin unsurları “TÜAD Medya ve Reklamda Araştırmanın Kullanılması Gerekleri” belgesinde yer alır. (Madde 1’de, ‘a-i’ arasında sayılan araştırma özellikleri)

7. Bir araştırma kuruluşu, kendisini bir üst meslek kuruluşu olan TÜAD’ın veya özel olarak anlaşmalarla öngörülen denetim kurumlarının inceleme, denetim ve sorgulamalarına açıyorsa ve bu işbirliğinin düzeyi ne kadar yüksekse, araştırma faaliyetinin güvenilirliği ve amaca uygunluğu aynı ölçüde yüksek olur.

Saygılarımızla,
Türkiye Araştırmacılar Derneği
Devamı
Elvan Oktar, Esomar Türkiye Temsilciliği görevini devraldı
12/02/2015
Değişik periyodlarda toplam on yıl süre ile bu görevi başarıyla sürdüren Pervin Olgun’a teşekkür ediyor, Elvan Oktar’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

20 yıldır pazar araştırma sektöründe çalışan Elvan Oktar, STRATEJİ/MORI ’ve GfK’daki çalışmalarından sonra kurucusu bulunduğu ERA Research & Consultancy’de araştırmalarını sürdürmektedir. TÜAD yönetim kurulu üyesi olan Elvan Oktar'ın, Esomar ve TÜAD’ın örtüşen değerleri “sektörümüzdeki profesyonel standardların farkındalığını artırmak” ve “pazarlama ve kamuoyu araştırmalarını yüksek değerli kılmak” doğrultusunda ülkemizi başarı ile temsil edeceğinden emin olarak Elvan Oktar'ı kutluyoruz.
Devamı
Esomar Konseyi'nde İlk Kez Bir Türk!
31/10/2014

TÜAD Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Pervin Olgun, araştırma sektörünün global olarak geliştirilmesi ve pazarın büyümesi için 1948’den beri önemli çalışmalar yapan ESOMAR Konsey Üyesi olarak görev yapacak sekiz kişiden biri oldu.

Araştırma sektörünün gerek yerel gerek uluslararası algısında güçlü bir etkisi olan ESOMAR Konseyi'ne seçilen kişiler, yine sektörün geleceğinin şekillendirilmesi ve yön verilmesi adına çok etkin rol alıyor.

Araştırma sektöründe 33. yılını kutlayan Olgun’un konseye seçilmesi, organizasyonun global temsiliyetini genişlettiğinin ve Türkiye araştırma sektörünün dünyada taşıdığı potansiyelin de önemli bir göstergesi.

22 Eylül - 20 Ekim tarihlerinde üyeleri arasında gerçekleştirdiği elektronik oylama ile 2015-2016 döneminde görev alacak olan Başkan, Başkan Yardımcısı ve Konsey Üyelerini belirleyen ESOMAR, Türkiye'de de TÜAD ile işbirliği içinde.

Barem’in Kurucu ve Başkanı Pervin Olgun da yer aldığı konseyde iki sene boyunca görev yapacak olanların isimleri şu şekilde;
ESOMAR BAŞKANI: Laurent FLORES (Fransa)
ESOMAR BAŞKAN YARDIMCISI: David SMITH (Ingiltere)

KONSEY ÜYELERİ: David BAKKEN (ABD), Joaquim BRETCHA (Ispanya), Anne-Sophie DAMELINCOURT (Fransa), Kristin LUCK (ABD), Pervin OLGUN (Türkiye), BV PRADEEP (Singapur), Niels SCHILLEWAERT (ABD), Pieter Paul VERHEGGEN (Hollanda)

Devamı
Sektör Büyüklüğü Raporu 2013
21/10/2014
Bildiğiniz gibi, Esomar her yıl Eylül ayında düzenlenen global konferansta bir önceki yıla ait dünya sektör raporu sonuçlarını açıklar.

Biz de bu takvime paralel olarak, Dünya verilerini Esomar raporundan alarak entegre ettiğimiz Türkiye 2013 raporumuzu bir kitap olarak sizlere sunuyoruz.

Bu çalışmanın sahası ve analizleri Arsan Danışmanlık tarafından yürütüldü. Sonuçlar değerli üyemiz El İzi İletişim Danışmanlık şirketi kurucu ortağı Prof Dr Nükhet Vardar tarafından, bir sosyal sorumluluk çalışması olarak ele alındı yorumlandı ve ilginç bir anlatımla kitaba dönüştürüldü.

Ayrıca, araştırmaya 2013 yılı için ciro bilgisi vererek katılanlar firmalara Arsan tarafından dönülerek, 2014 yılının ilk altı ayında gerçekleşen büyüme oranları soruldu. Bu soruya, 2013 yılı toplam cirosunun % 70.7 sini oluşturan 15 firma cevap verdi. Bu değerli bilgi de rapora eklendi.

Umarız dijital ortamda TÜAD tarafından satışa sunulan bu kitabı keyifle okur, içinde yer alan bilgileri başarılı iş sonuçlarına dönüştürecek plan ve stratejilerizi belirlemede kullanabilirsiniz. Dijital raporu satın almak için Mine İşeri (mine.iseri@tuad.org.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

Araştırmaya katılanlar için rapor ücreti 500TL + KDV; katılmayanlar için 750TL+KDV'dir.

Devamı
TÜAD'dan Seçim Araştırmalarına Dair Basın Açıklaması
11/08/2014
 
Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD)
Basın Açıklaması


11.08.2014
Ayrıntılı bilgi için: pinar.trana@tuad.org.tr
Tel: 0212 249 23 19
 
Medya Mensuplarına Davet

Son iki seçim sürecinde değerli medya mensuplarının araştırma şirketi, veri toplama şirketi ve anket kavramlarını gerçeğe uygun olarak anlamaları ve yansıtmaları konusunda önemli gelişmeler sağladığını memnuniyetle görüyoruz. Bu noktada sağlanan gelişmeler,  toplumu doğru anlamak ve doğru yansıtmak konusunda  yardımcı olmaktadır.

Bununla birlikte, zaman zaman araştırma şirketi ile veri toplama şirketini karıştıran; bu iki tip kuruluşa birlikte yanlış bir şekilde anket şirketi diyen bilgi eksikleri ile de karşılaşmaktayız. Bu bilgi eksikliklerini gidermekte TÜAD kadar, medya kuruluşu yöneticilerinin de çabaları önemli olacaktır. Bu yaklaşımlarla birlikte, araştırma şirketlerini anket şirketleri onları da medyumlarla karıştıran yaklaşımlar da sona erecektir.

Öte yandan TÜAD, ülkemizdeki profesyonel araştırma kuruluşlarının tek sivil toplum örgütü olarak yüksek özdenetim ilkeleri ile çalışmakta ve bunları sürekli geliştirmektedir.  Güvenilir Araştırma Belgesi, uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenme şartı, yüksek profesyonel standart taahhüdü gibi uygulamaların olduğu bu özdenetim ilkeleri artık TÜAD üyeliğinin ön koşuludur.  Kamuoyunda  seçim tahminleri ile ilgili olarak adı geçen firmaların çoğu TÜAD üyesi değildir. Yukarıdaki özdenetim ilkeleri kapsamının da dışındadır.
 
Değerli medya mensuplarına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
Tüad Başkanı
Vural Çakır
www.tuad.org.tr
Devamı
“Anketörlük”, Ulusal Meslek Standartları Resmi Gazetede Yayınlandı!
10/04/2014
“Anketörlük”, Ulusal Meslek Standartları Resmi Gazetede Yayınlandı!
Devamı
2018 Eğitim İçerikleri
Copyright © 2014 TÜAD. Tüm hakları saklıdır.